Program 12 - 18 octombrie

 

 

ORA 13:00 | dub. ro

ora 15:00 ora 20:30 ora 22:30  
ORA 13:00 ora 15:00 ora 17:45 ora 20:00 ora 22:30
ORA 13:00 ora 15:00 ora 17:30 ora 19:30 ora 22:15
                     

ORA 13:00 ora 15:00 ora 17:45 ora 20:15 ora 22:30
ORA 13:00 ora 15:15 ora 17:00 ora 20:00 ora 22:30
ercuri

ora 13:00 ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30